محورهای کنفرانس

         

پرتوهای یون ساز:

1- سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز
2- دزیمتری فردی: داخلی و خارجی
3- دزیمتری در پزشکی: بیماران و بیولوژیکی
4- دزیمتری پرتوهای طبیعی محیطی: گاما، رادن و کیهانی
5- دزیمتری گذشته نگر: حوادث و سال یابی
6- دزیمتری پرتوزایی زیاد مقدار و کم مقدار
7- اثرات بیولوژیکی پرتوهای یون ساز
8- مفاهیم پایه و اصول دزیمتری
9- دزیمتری در صنایع هسته ای و شتابدهنده ها
10- روش ها نوین دزیمتری و تولید دزیمتر
11- محاسبات کد در دزیمتری
12- حفاظ گذاری پرتوهای یون ساز
13- دزیمتری و ارزیابی پرتوگیری مردم
14- قانون، مقررات و ضوابط ایمنی پرتوهای یون ساز

 پرتوهای غیریون ساز:
1- سنجش و ایمنی پرتوهای غیر یون ساز

2- اثرات بیولوژیکی و حفاظ گذاری پرتوهای غیریون ساز

3- بررسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس های کمتر از 300 کیلوهرتز

4- بررسی پرتوهای رادیویی و ماکروویو

5- بررسی پرتوهای نور و لیزری

6- پرتوهای فراصوت یا فرو صوت

7- قانون، مقررات و ضوابط ایمنی پرتوهای غیریون ساز

        زیر شاخه های پرتوهای غیریون ساز:

  • حفاظت در برابر پرتوها
  • آخرین قوانین مقررات و استانداردهای ملی و جهانی
  • نتایج آخرین مطالعات روی موجودات زنده و انسان (اثرات بیولوژیکی)
  • تازه ترین کاربردها و اثرات حاصل از آن ها بر زندگی موجودات زنده و انسان
  • مدل سازی اثرت پرتوها بر انسان و موجودات زنده
  • اندازه گیری و دزیمتری
  • پرتوگیری مردم، شغلی و پزشکی
  • وضعیت موجود از میزان پرتوهای غیر یونساز در محیط کار و زندگی در کشور
  • راهکارهای کاهش اثرات روانی کاربردهای جدید پرتوهای رادیویی و مایکروویو