کمیته علمی

                  ایوب بنوشی - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  فتح ­الله بوذرجمهری - هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

                  منصور جعفری­ زاده - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  سید­ احسان حسینی - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  میرشهرام حسینی­ پناه - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و رئیس انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

                  ناصر راستخواه - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  بهروز رکرک - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  احمد رمضانی­ مقدم - هیئت علمی دانشگاه کاشان

                  غلامرضا رئیس­ علی - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  مصطفی زاهدی­ فر - هیئت علمی دانشگاه کاشان (دبیر کمیته علمی)

                  مهدی سهرابی - هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

                  احسان صادقی - هیئت علمی دانشگاه کاشان

                   ولی اله صبا - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

                  فرهود ضیایی - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  دلنواز فرودین - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  رضا فقیهی - هیئت علمی دانشگاه شیراز

                  سید­ فرشاد فقیهی - هیئت علمی دانشگاه شیراز

                  محمدرضا کاردان - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  یاسر کاسه ساز - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  احمد لشکری - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  امیر موافقی - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

                  مسعود وهابی­ مقدم - هیئت علمی دانشگاه گیلان

                  سیدمحمد میروکیلی - هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای