قالب ارائه پوستر

نحوه ارائه مقالات پذیرش شده به صورت پوستر

نحوه ارائه مقالاتی که به صورت پوستر در پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یون­ ساز و غیریون­ ساز پذیرش شده اند به شرح ذیل می باشد:

قالب ارائه پوستر

نکات مهم:

  • پوسترها باید به ابعاد 100×70 سانتی ­متر و براساس قالب بارگذاری شده تهیه و به صورت رنگی و روی بنر چاپ شوند.
  • حضور نویسنده معرفی شده توسط نویسنده مسئول مقاله در زمان تعیین شده برای ارائه پوسترها در کنفرانس الزامی می باشد.
  • حداکثر مقاله ارائه شده به صورت پوستر برای هر نفر یک مقاله است.