تاریخ های مهم

شروع ثبت نام و ارسال مقاله: 97.04.10

آخرین مهلت دریافت مقاله:97.06.10     زمان تمدید شده: 97.07.13

آخرین مهلت درخواست شرکت در کنفرانس: 97.07.10     زمان تمدید شده:97.07.20